Velkommen til NRRL

Siden 1928 har Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) vært radioamatørenes organisasjon i Norge. Vi arbeider med å styrke samarbeidet og vennskapet mellom radioamatørene og å høyne det faglige nivået. Vi jobber også med å gjøre amatørradio kjent og ivareta radioamatørenes interesser overfor myndighetene.

IARU Reg. 1 konferansen 2011

iaru_reg1-logo
 
IARU Region 1 konferansen 2011 fant sted i tiden 12. til 19. august. Konferansen ble avholdt i Sun city i Sør Afrika.
 
LA1BR Helge og LA4LN Tom representerte Norge på konferansen, som hadde en svært omfattende agenda.
 
Kort referat fra IARU Region 1 konferanse 12.-19. august i Syd-Afrika

la4ln-la1br_iaru-r1-2011-cSom delegater fra NRRL stilte IARU-kontaktmann LA1BR og HF-manager LA4LN.
To norske radioamatører til deltok: LA2RR i egenskap av IARU’s visepresident, og hans XYL LA8UW.
33 nasjonale  medlemsorganisasjoner deltok, og de hadde 22 fullmakter fra fraværende nasjonale medlemsorganisasjoner.

De tilstedeværende representerte altså tilsammen 54 stemmer. NRRL hadde fullmaktstemme fra den islandske medlemsorganisasjonen IRA.
Til stede var 54 delegater, pluss 27 styremedlemmer, tillitsvalgte og gjestende representanter og observatører, tilsammen 81 personer.
Noen av disse hadde i tillegg med seg ektefelle og/eller barn.
Ved åpningen ble NRRL’s president LA7OF (som døde 21. mars 2011) og andre navngitte sentrale tillitsmenn minnet med ett minutts stillhet.
 
LA1BR ble innvalgt i den ekslusive komité nr. 2 (C2), som særlig steller med finanser. Han fulgte også forhandlingene i komité nr. 3 (C3), som steller med administrasjons- og organisasjons-saker. I tillegg ledet han de daglige NRAU-møtene.


LA4LN fulgte primært forhandlingene i komité 4 (C4), som steller med HF.
Men han fulgte også forhandlingene i komité 5 (C5), som steller med VHF, når det ikke kolliderte med andre møter. LA4LN arbeidet utenom forhandlingene i arbeidsgrupper vedrørende EMC, QSO-definisjon, 40 meter båndplan, 10 meter båndplan, 6 meter båndplan, og 4 meter båndplan.  Begge deltok i møter om den neste Verdens Radiokonferanse (WRC), og om ungdomsarbeide.
Arbeidet varte vanligvis fra før kl. 9 om morgenen til kl. 23 om kvelden, bare avbrutt av lunsj og middag.
Arbeidsmessig er 2 personer er for lite, for å følge med på alt som NRRL burde følge med på ved en slik konferanse, som arrangeres hvert tredje år.

Her skal bare tas ut de viktigste vedtakene som ble gjort.
Det ble vedtatt å ta inn i vedtektene at frekvenser er en begrenset ressurs: Disse burde holdes fri for støy og forstyrrelser overfor amatørradio-tjenesten og amatørradiosatelitt-tjenesten.
IARU Region 1 oppretter en permanent komité for politiske relasjoner, for å passe på radioamatørenes interesser, inkludert EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) og PLC (power line communication – kommunikasjon over kraftledninger). Komitéen skal overta oppgavene til den tidligere EUROCOM-arbeidsgruppen.
Det ble vedtatt å fremme aktiviteter for funksjonshemmede radioamatører som del av den internasjonale dagen for personer med funksjonshemninger den 3. desember.
Det ble vedtatt å ivareta morse som en immateriell kulturarv.
Medlemsorganisasjonene ble bedt om å foreslå kandidater til et nytt verv som IARU Region 1 Ungdoms-koordinator før 30. september.
Om noen av NRRL’s medlemmer ønsker å stille, send en søknad snarest til NRRL’s kontor.
Amatørradio-tjenesten er selvregulerende, og reguleres særlig gjennom arbeidet og vedtakene på IARU-konferansene hvert tredje år, og de mellomliggende arbeidsmøtene.

Her kommer noen av de viktigste vedtakene i komité 4 (C4) og 5 (C5):
IARU Region 1 modifiserer 10 meter båndplanen mellom 29,1 og 29,7 MHz, slik at antall repeaterkanaler økes fra 4 til 8.
En egen beskrivelse av detaljene i vedtaket er foreløpig lagt ut på LA4LN’s hjemmeside. I tillegg skal det oppnevnes en IARU Region 1 repeatermanager for 10 meter FM.
Det ble vedtatt å fjerne det contest-foretrukne CW-segmentet i 40 meter-båndet, for å unngå båndplankonflikter, særlig med USA.
IARU Region 1 vedtok å gi sin tilslutning til ”DX Code of Conduct”, anbefalingene for DX-arbeide, og anbefaler sine medlemsland å publisere den og anbefale den overfor sine medlemmer.
NRRL’s forslag om utvidelse av 160 meter-båndet fra 1810 og nedover til 1800 ved en fremtidig internasjonal radiokonferanse (WRC), når mulig, ble enstemmig vedtatt. Dette var et ønske fra vår avdøde president LA7OF.
NRRL’s forslag om en definisjon av QSO, helst samme for både HF og VHF, ble vedtatt.
NRRL reiste under eventuelt-posten spørsmål om 30 m (10 MHz), hvor automatisk datatrafikk-stasjoner nå okkuperer ca. 30% av båndet med for bred båndbredde i forhold til IARU Region 1’s anbefalinger. NRRL bør følge opp dette på neste mellom-møte.

Formannen i den permanente HF-komité uttalte, at de land som har slike tjenester i båndet, bør henstille til sine radioamatører om å følge båndplanen.
I vedtakene fra komité 5 (C5; VHF og høyere) var det mange tekniske vedtak om tonerapporter, radiofyr-meldinger, 50 MHz meteorscatterbruk, ubemannede stasjoner på 70 cm, osv. Disse vil etterhvert bli publisert i ”Amatørradio”.
En ny protokoll ble vedtatt for en ny type VHF radiofyr, som vil sende analogt og digitalt samtidig (se referatet side 12).
En ny IARU Region 1 båndplan for 23 cm fra 1298 til 1300 MHz ble vedtatt (referatet side 12-13), og gjelder umiddelbart.
En ny IARU Region 1 båndplan for 70 MHz (4 m) ble vedtatt (referatet side 13), og gjelder umiddelbart.
Merk at norske stasjoner ikke har tilgang til alle deler av det spekteret som båndplanen omfatter!
F.eks. har vi i Norge ikke tilgang til den nye meteorscatter-kallekanalen på 70,250 MHz.
To nye repeaterkanaler ble vedtatt innført på 2 meter: Input 144,9750 og 144,9875 MHz, med output henholdsvis 145,5750 og 145,5875 MHz.
Det ble vedtatt at alle FM-repeatere over 30 MHz innen IARU Region 1 skal utstyres med CTCSS subtoner både på mottakere og sendere innen utgangen av 2014. (Dette er anbefalt under 30 MHz i tidligere vedtak).
En ny båndplan for 50 MHz (6 m) ble vedtatt (referatet side 16), og gjelder umiddelbart.
Eksklusiv telegrafi blir mellom 50,0 og 50,1 MHz, med ny interkontinental kallekanal 50,090 MHz (NRRL’s forslag).

SSB plasseres mellom 50,100 og 50,300, med interkontinentalt segment 50,100 til 50,130 som før, og interkontinental kallekanal på 50,110 kHz som før.
Digitale modes plasseres mellom 50,300 og 50,400 MHz, med PSK på 50,305; månerefleksjoner mellom 50,310 og 50,320; og meteorscatter mellom 50,320 og 50,380 MHz (NRRL’s forslag).
Radiofyr skal flyttes til segmentet 50,400 til 50,500 innen 3 år. Over 50,500 MHz plasseres resten av aktivitetene, med maksimal båndbredde 12 kHz.
Det har blitt noen små feil i referatet, f.eks. står den samme saken om 23 cm båndplan både som anbefaling nr. C5_17 og C5_29. Dette vil vel bli rettet opp etterhvert av sekretæren i IARU Region 1.
Konferansen valgte Varna i Bulgaria som sted for neste konferanse om 3 år. Prisen for deltagelse her var omtrent halvparten av det de to utfordrerne St. Petersburg i Russland og Maastrich i Nederland kunne tilby.
Ved valgene ble presidenten PB2T gjenvalgt, samt at SM6CNN Anders fra SVerige og SSA ble innvalgt i IARU Reg 1 Executive Committee for de neste 3 årene.
Konferansen var meget godt arrangert av South Africa Radio League (SARL). Været var stort sett sol, men kaldt som en norsk sommer (?), med 15-20 grader på dagen og 6 grader C når solen var borte. Stasjonen ZS6IARU var igang, men fikk få kontakter pga. lite solflekker og QTH i en gryte mellom omkringliggende åser. ZS6/LA4LN var også igang fra hotellrommet med en IC-706 transceiver og en 40 meter long-wire satt opp som omvendt L.
Øvrige deler av vedtakene står i referatene under denne artikkelen 
73 fra LA4LN og LA1BR


                iaru2011_group_675
 
Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss