Nå kan du søke om LC-kallesignal

Du kan nå sende inn søknad om LC-kallesignal for bruk under contester. 

Les mer om retningslinjer og prosedyrer ved tildeling av contestst-kallesignal (2X1-kallesignal). Du finner også søknadsskjema her.

Retningslinjer og prosedyrer ved tildeling av contest-kallesignal (2x1-kallesignal)

Retningslinjer

 1. Enhver radioamatør med norsk kallesignal kan søke om et eget 2x1-kallesignal.
 2. Bare ett 2x1-kallesignal tildeles pr. radioamatør.
 3. Et 2x1-kallesignal benytter prefikset LC.
 4. Et 2x1-kallesignal er gyldig for søknadsåret og fem påfølgende hele kalenderår, og kan fornyes. Ved tildeling av et nytt 2x1-kallesignal vil det tilkomme et gebyr til NRRL og Nkom. Ved fornying av et tildelt 2x1-kallesignal vil det tilkomme et gebyr til NRRL.
 5. Et utgått eller tilbakelevert 2x1-kallesignal vil ha en karenstid på tre år. Opprinnelig innehaver kan søke om fornying også i karenstiden.
 6. Et 2x1-kallesignal skal bare benyttes i nasjonale og internasjonale tester. Følgende regnes ikke som test: JOTA og Lighthouse weekend. Eventuelle tvilstilfeller avgjøres av NRRL.
 7. Søknad om tildeling av et 2x1-kallesignal skal sendes til NRRL.
 8. Søkeren kan søke om inntil 5 2x1-kallesignaler i prioritert rekkefølge (alle med prefiks LC, ett tall og én bokstav).
 9. I forkant av søknaden betaler søkeren et administrasjonsgebyr til NRRL. NRRL behandler ikke søknader hvor det ikke er innbetalt administrasjonsgebyr.
 10. NRRL sender anbefaling til Nkom, som så foretar den formelle tildelingen av 2x1-kallesignalet og samtidig krever inn sitt gebyr. Nkom kan tilbakekalle tillatelsen hvis gebyr til Nkom ikke betales, eller hvis de via NRRL mottar klage på at 2x1-kallesignalet benyttes i strid med forutsetningene.
 11. NRRL vedlikeholder og publiserer en oversikt over tildelte 2x1-kallesignal med utstedelsesdato og varighet.
 12. Nkom kan tilbakekalle et 2x1-kallesignal som blir misbrukt.

Prosedyrer

Førstegangstildeling
 • Annonsering
  • Ved iverksetting annonseres dette på QST-LA, «Amatørradio» og NRRLs ulike websider
  • Det skal klargjøres at 2x1-kallesignalet kun kan brukes ved contest-kjøring, ikke ved ordinær trafikk.
 • Søknad
  • Søknad sendes til NRRLs kontor. Søknadsskjema vil finnes på NRRLs web, eller kan tilsendes søkeren via Epost eller post.
 • Gebyr
  • NRRL tar et administrasjonsgebyr på kr. 1.000,-. Gebyret må være forhåndsinnbetalt, og dokumentasjon (utskrift fra nettbank e.l.) må vedlegges søknaden.
 • Søknadsfrist
  • Det settes en søknadsfrist, der dato på e-post eller datostempel på brev blir lagt til grunn. Alle kvalifiserte søknader, som er innkommet NRRLs kontor innen søknadsfristen, er med i første søknadsrunde.
 • Kallesignaler som ønskes må settes opp i prioritert rekkefølge i søknaden
  • Det kan søkes om inntil fem forskjellige kallesignaler.
 • Håndtering av søknader
  • Første søknadsrunde starter tidligst én uke etter søknadsfrist.
 • Tildeling
  • Dersom en søker blir tildelt et kallesignal, faller søknaden bort for alle andre kallesignaler i søknaden.
  • Dersom et kallesignal blir tildelt, blir det strøket fra alle søknader. Prioritet endres tilsvarende for de gjenværende kallesignalene.
  • Dersom flere har søkt om samme kallesignal med samme (gjenstående) prioritet, blir tildelingen avgjort ved loddtrekking.
  • Tildelingen er endelig, og vil gjelde for inneværende år, pluss fem påfølgende hele kalenderår.
  • Skulle en søker, etter loddtrekninger, ikke bli tildelt noen av sine ønskede kallesignaler, kontaktes søkeren, og tilbys administrasjonsavgiften refundert, alternativt tildelt et annet ledig kallesignal.
  • NRRL melder tildelingen inn til Nkom, som utsteder kallesignalet. 
 • Publisering
  • Informasjon om tildelte kallesignaler blir publisert på NRRLs web-side når betaling til Nkom har skjedd, og tildelingen formelt er i orden.
  • Kallesignal som nærmer seg utløp av tildelingsperiode eller karenstid, blir publisert tre måneder før tildelingsperioden går ut, og blir avmerket i listen over tildelte kallesignal på NRRLs web-side. Innehaveren av kallesignalet blir tilskrevet på registrert E-postadresse med en påminnelse om at han må melde fornying til NRRL innen to måneder ellers blir kallesignalet trukket tilbake. I påminnelsen finnes informasjon om innbetaling av ny administrasjonsavgift til NRRL. Innehaveren er ansvarlig for at NRRL har innehaverens korrekte e-postadresse.
Senere søknader
 • Når førstegangs tildeling har skjedd, kan søknader behandles med jevne mellomrom etter behov.
 Fornying, karenstid
 • Når en innehaver mot slutten av tildelingsperioden ønsker å fornye, må NRRL få melding om dette senest én måned før utløpsdato. Sammen med melding om ønsket fornying, må det være vedlagt dokumentasjon for at administrasjonsavgift for neste femårsperiode er innbetalt til NRRL (utskrift fra nettbank e.l.). Ved fornying skal det ikke innbetales noe nytt gebyr til Nkom.
 • Dersom en innehaver ikke fornyer kallesignalet, innledes en karenstid for kallesignalet på tre år, og kallesignalet vil fremkomme slik i databasen for 2x1-kallesignaler.
 • Dersom en i karenstiden ønsker å få retildelt kallesignalet sitt, meldes dette til NRRL. En re-tildeling vil, som ved nytildeling, gjelde for inneværende år pluss fem hele kalenderår. Sammen med melding om ønsket retildeling må det være vedlagt dokumentasjon for at administrasjonsavgift for neste femårsperiode er innbetalt til NRRL (utskrift fra nettbank e.l.). Ved retildeling skal det ikke innbetales noe nytt gebyr til Nkom. Kallesignalet kan på nytt tas i bruk, når kallesignalet er markert som tildelt i databasen for 2x1-kallesignaler.
 • Dersom innehaveren dør i tildelingsperioden eller karenstiden, har familiemedlemmer med ordinært kallesignal førsterett til å overta kallesignalet. Overtakelse kan først skje når karenstiden er over, hvorpå søknad sendes til NRRL. Søknaden behandles deretter administrativt som en ordinær søknad.
Inndragning/innlevering
 • Kallesignal kan inndras etter vanlige regler for inndragning av kallesignal, jfr. den lovgivning som gjelder til enhver tid. Inndratt kallesignal kan retildeles etter vanlig karenstid.
 • Dersom innehaveren ikke lenger vil bruke kallesignalet, kan han levere det inn og gjøre det tilgjengelig for andre. Innleverte kallesignal kan re-tildeles etter vanlig karenstid, og med førsterett til tidligere innehaver eller familieetterkommere.
QSL-tjeneste
 • Dersom en innehaver av et 2x1-kallesignal har et gyldig medlemskap i NRRL, får innehaveren utført vanlig QSL-tjeneste uten ytterligere kostnader. QSL-kort tilhørende 2x1-kallesignalet sendes til samme mottakeradresse som medlemmets ordinære QSL-kort.

Søknadsskjema

Du kan sende inn søknad elektronisk ved å brukke dette søknadsskjemaet: Søknad om LC-kallesignal.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss