NRRL Sambandstjenesten

Et nytt kapittel

Det er med ydmykhet og en god porsjon ærefrykt at undertegnede på Lillestrøm den 6. oktober blevalgt til leder for NRRL Sambandstjenesten videre. Jeg må vel innrømme at jeg på vei hjem fraLillestrøm fikk en slik «hva-i-huleste-har-jeg-tatt-på-meg-nå»-følelse.

Heldigvis er vi et team som utgjør NRRL Sambandstjenestens sentrale ledelse (SL). Jørn Arnesen(LA5ABA) og Karl-Erik Øyøygard (LA9OKA) ble også valgt og sammen med de to ringrevene Odd-Halvard Bjørnstad (LA8JRA) og Tom Rune Bjørnstad (LA9CKA) skal vi utgjøre hodet i den kommendetiden.

Det har vært gjort mye bra arbeid over mange år både nasjonalt, regionalt og lokalt i sambandstjenesten. Om de siste årene kanskje har vært litt ugreit med tanke på organisering og kommunikasjon så er jeg overbevist om at dette kommer vi styrket ut av. Nå jobber vi systematiskmed å stake ut kursen videre og legge gode strategier.

I skrivene stund har vi rukket å gjennomføre to møter i den nye ledelsen (se oppsummering skrevetav LA5ABA). Avstandene er store så vi bruker aktivt videokonferanse for å spare både tid og kostnader.

20191102 organisasjonskart NRRL Sambandstjenesten

Organisering av SL

En av de første sakene vi måtte løse var å sette føringer for arbeidsfordeling i SL. Første møte vi hadde ble i hovedsak viet til dette formål. Forskjellige skisser og muligheter ble drøftet og vi har kommet frem til en løsning som vi tror skal være formålstjenlig og fremtidsrettet for å bære NRRL Sambandstjenesten videre.

For det første er faglederne knyttet tettere inn mot SL. Det har lenge vært ønsket fra faglederne. I rapporten til den nedsatte arbeidsgruppen gis det tydelige signaler i den retningen og vi er enige i at dette vil styrke NRRL Sambandstjenesten og gi en bedre faglig behandling. Det er også naturlig for en del av faglederne å arbeide tettere med andre blant NRRLs managere.

Vi har gått bort fra begrepene «operativ leder Nord hhv. Sør» da det er sambandsgruppene som i dag besitter denne rollen. Foruten leder har vi satt opp fire områder vi jobber ut fra hvor en dedikert person i SL har hovedoppfølgingen.

 • «Tjenesteutvikling og opplæring»
  Tom Rune (LA9CKA) har hovedansvaret for dette området. De forskjellige tjenestene vi har i dag må beskrives, struktureres og det trengs en kompetanseplan for å kvalitetssikre leveransen til våre oppdragsgivere. I dette ligger også en forløpende evaluering av de tjenester vi leverer og om det hva våre oppdragsgivere ønsker. Det må også hele tiden være et våkent blikk på samfunns og teknologi-utviklingen slik at vi holder tritt og ikke seiler akterut.
 • «Operativ rådgivning»
  Odd-Halvard (LA8JRA) har vært «Operativ leder Nord» i flere år. Som allerede sagt er dette en rolle som tilligger sambandsgruppene. Det må sikres at gruppene har den kompetanse som trengs og denne rollen vil være førstelinje for hjelp/bistand strategisk under en aksjon. Enkelte ganger er det også større hendelser som fordrer koordinering og innsats fra flere grupper samtidig og det vil også falle under denne rollen.

 • «Strategi og kontaktarbeid»
  Jørn (LA5ABA) har fått ansvaret for dette store området. Det er mange forskjellige nivåer vi skal forholde oss til, oppover, sideveis og nedover. Managernettverket til NRRL tar seg av det «radioamatør»-relaterte. Men det som setter føringer for oss som sambandstjeneste (Justisdepartementet, DSB, FORF, LRS, HRS, m.fl.) og andre vi i står på linje med (RKH, NRH, NLF m.fl) må vi ha tette relasjoner til. Andre som NSM, Forsvaret, forskningsmiljøer som NTNU og flere må vi også ha gode relasjoner til da dette er viktige brikker med mye kompetanse.

 • «Utstyr og logistikk»
  Karl-Erik (LA9OKA) har hovedansvar for inventar og kontroll. Det har over mange år vært tildelt midler og utstyr for store summer som vi til enhver til må kunne gjøre rede for ved en revisjon og ikke minst må vi vite hvor vi har utstyr og om det er formålstjenlig plassering slik at vi utnytter ressursene best og oppnår best beredskap. Tildelt utstyr skal samles i et register og id-merkes for bedre sporbarhet.

Det er selvsagt mange flere oppgaver og undertegnede skal også gjøre sitt. Vi må fortløpende evaluere vårt eget arbeid og justere om vi finner det nødvendig.

Miljø

Planter må trives, de må ha vann, næring, lys og varme for å vokse. Nei, vi skal ikke orientere oss til å bli botanikere men vi må behandle hverandre med respekt og omsorg. På sambandslederkonferansen ble det fra flere hold pekt på hvor viktig det er at vi har respekt for hverandre. Vi kan godt være uenige i sak og diskutere og vi må holde det på et saklig nivå.

Vi må være voksne mennesker og tørre å snakke til den vi er uenig med og ikke om den vi er uenig med. Hvis vi ikke tør det er vi kanskje ikke voksne nok for oppgaven.

Alle må vi bli flinkere til å bygge opp hverandre, rose hverandre og gi hverandre støtte. Ros og støtte er næring, lys og varme og på den måten bygger vi hverandre opp og vi kan vokse som organisasjon.

Viktige møter

lovebakken

Møte med justiskomiteen

Nylig var det et møte som mange muligens allerede har sett nevnt på Facebook. FORF møtte den 19. november justiskomiteen på Stortinget. På dette møtet deltok representanter fra FORF og alle medlemsorganisasjonene. Generalsekretær Bjørn Myrvold (LB7ZG) møtte for NRRL. Det var et utelukkende positivt møte hvor rapporten «De frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenes rolle i dagens samfunn» stod på agendaen foruten fokus på nødvendige strakstiltak som økt statsstøtte, sikre gratis bruk av Nødnett, fritak for avgifter på redningsbiler og full mva kompensasjon.

Har du ikke lest rapporten? Les den nå: https://tinyurl.com/sw2ofkt

gjensidigestiftelsen forf 1

gjensidigestiftelsen forf 2

Gjensidigestiftelsen, møte med tillitsvalgte

Dagen etter møtet med Justiskomiteen, den 20. november var FORF med representanter fra organisasjonene invitert til Gardermoen for å møte de tillitsvalgte i Gjensidigestiftelsen. Et 20-talls deltagere fra FORF var tilstede. Fra NRRL var Jørn (LA5ABA), Pål (LA6CSA) og undertegnede (Henrik LA6ETA). Vi satt opp en stand på et vrimletorg sammen med våre søsken i FORF. Vi presenterte våre tjenester både med utstilling av utstyr og powerpoint. Tjenester som sporing (APRS), nærsamband og Winlink ble presentert.

Det ble mange gode samtaler med representanter fra forskjellige distrikter i Gjensidige-systemet og formålet med dagen var at de som tildeler midler skulle bli bedre kjent med de som utgjør den frivillige beredskapen i Norge. Det ble samtaler om hvordan vi jobber, hvordan utstyr virker og om ønsker og behov fremover.

Tilstedeværelse

Først må jeg si at vi fem som utgjør SL, fire som utgjør fagledere og alle andre managere og verv i NRRL er basert på frivillige. Tiden er en knapphets-ressurs og det må vi ha stor respekt for. Balanse mellom familie, jobb og fritid er hårfin og det må vektes og prioriteres rett. Igjen må vi ha med oss – respekt for hverandre.

Vi ønsker å være synlige og tilstedeværende. Allerede i dette bladet er det et sammendrag av de to første møtene vi har hatt i SL. Vi ønsker å være åpne og transparente og skal i minst mulig grad holde ting «hemmelig». Vi forsøker raskt å ta tak i henvendelser og gi klare svar så sant det er mulig. 

Det har i mange år vært mye innkjøp av utstyr. Vi kommer til å fortsette å supplere og styrke utstyr der det er nødvendig, men like nødvendig er det nå å bygge organisasjonen videre. Både teknisk kompetanse, samhandlings-kompetanse og gode sosiale relasjoner. Den sentrale ledelsen ønsker å være delaktige, ikke bare på sambandslederkonferansen og Norsk Hammeeting, men også ute i regionene på forskjellige samlinger.

Jeg ser frem til spennende tider og nye kapitler som skal skrives i historien om NRRL Sambandstjeneste.

Jeg håper å bli kjent med deg!

73’s
Henrik LA6ETA

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss