Rapport fra NRRL's generalforsamling 2011

genfors_nrrl_2011_deltsmlKort rapport fra valgene og det påfølgende Hovedstyremøtet !

NRRL's generalforsamling 2011 ble avholdt i forbindelse med Norsk Hammeeting i Letohallen like nord for Gardermoen Søndag 3. april.

Det var 71 medlemmer tilstede og 4 observatører/Gjester, da fungerende President LA1BP Lennart åpnet møtet.
Fullstendig referat vil selvfølgelig bli publisert så snart dette foreligger fra referantene.

VALGENE
Etter gjennomgang av de oppsatte postene i.flg. dagsorden var det klart for offentliggjøring av valgresultatene.
LA1BP redegjorde for Hovedstyrets syn på den oppståtte situasjonen i og med at LA7OF gikk Silent Key kort tid før generalforsamlingen.
Hovedstyret hadde vurdert situasjonen i forhold til NRRL's lover og kommet fram til at den korrekte framgangsmåten måtte være å akseptere valgresultatet slik det framkommer, og at det nye Hovedstyret da ville konstituere seg ihht lovene og velge visepresident. Valgt visepresident vil da umiddelbart tre inn i rollen som President, og 1. varamann rykker opp til fast styremedlem.
Det nye styret vil da i ettertid kunne innkalle til ekstra-ordinær generalforsamling, med formål å velge ny President for 1 år, dersom Hovedstyret skulle finne det nødvendig å komplettere styret.
Generalforsamlingen ga sin tilsutning til denne framgangsmåten.

Til postavstemmingen hadde det i år bare kommet 59 stemmesdler, av disse var 10 forkastet av kontrollkomiteen på bakgrunn av feil, bl.a var det innkommet stemmeseddel fra en person som ikke er medlem i NRRL.

Valgene ga følgende resultater:

Styremedlemmer:
46 stemmer: LA6FJA Stein Roar Brobakken    
43 stemmer: LA5FRA Paul Henrik Wanderås

Varamedlemmer:
48 stemmer: LA1CU Karl Henrik Laache
44 stemmer: LA3PK Jan Helge Larsen

Den nye valgkomiteen består av: Formann  LA3ST Stein W. Johansen,  medlemmer LA7EU Svein Erik Jensen, LA3WAA Tor Pettersen, og varamedlem LA1BP Lennart Berger. 
Konstituerende HQ møte

Etter kontaktmøtet ble det avholdt konstituerende HQ-møte.

LA1KP Øivind E. Solli ble valgt til vise-presiedent, og rykker da opp som President.

LA1CU Karls Henrik Laache ble så valgt til ny visepresident.
På bakgrunn av signalene fra generalforsamlingen, de tidsfristene som framkommer i lovene når det gjelder å avholde ekstraordinær generalforsamling, samt at en slik periode vil kunne føre til en avventene holding i beslutningsprosessen, valgte Hovedstyret ikke å sette igang prosessen med innkalling til ekstraordinær generalforsamling.

Første ordinære HQ møte er berammet til Torsdag 28. April.

LA1KP Øivind
Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss