Rekrutteringskampanje rettet mot NRRL sine grupper i 2016

Flere grupper har en økning av medlemsmassen mens NRRL sitt medlemstall er svakt synkende
På generalforsamlingen i 2016 ble det foreslått at gruppene kunne få en kompensasjon for medlemmer som verves.

Presidenten repliserte at forslaget er interessant men at det måtte konsekvens beregnes.
Hovedstyret har foretatt en nåverdiberegning av forslaget basert på at gruppene får en cash back tilsvarende årets kontingent og at de vervede medlemmene forblir i NRRL 5 år fremover i tid, som er en konservativ tilnærming.
Analysen konkluderer med at forslaget vil belaste regnskapet i 2016 men vil være lønnsomt på sikt.
I tillegg til Hovedstyrets budsjettforslag vedtok Generalforsamlingen å ytterlig bevilge midler til rekruttering i 2016.
Saken ble diskutert på hovedstyremøtene 11. juni / 27. august og det ble vedtatt å gjennomføre forslaget.

Fordelaktig er det at refusjonsbeløpene tilføres gruppene som en bedring av deres økonomi og sporer til øket aktivitet, herunder rekruttering.
Hovedstyret initierer herved en rekrutteringskampanje som vil gå i perioden 1. september til og med 31. desember 2016. For hvert medlem som verves, og som betaler kontingenten til NRRL innen 10 januar 2017, får gruppene refundert et beløp tilsvarende:
•    årets kontingent (halv kontingent for juniorer) for de første 8 vervede medlemmer
•    halv kontingent for 9 og flere vervede medlemmer
Sistnevnte refusjonsløsning er valgt for at de store gruppene ikke skal få en urimelig stor andel av avsatte midler for 2016 
NRRL vil gå igjennom registeringen av nye medlemmer i verveperioden mot slutten av januar og avsette beløpet i regnskapet per 31.12.2016 samt refundere gruppene tidlig i 2017.

For å stimulere til øket kursvirksomhet i gruppene gjelder ordningen også kursdeltakere som blir medlemmer av NRRL og innbetaler kontingenten innen gitte tidsfrist.
Totalt refusjonsbeløp begrenser seg til avsatte midler i budsjett 2016.
NRRL forbeholder seg derfor retten til å redusere refusjonsbeløpet prosentvis dersom det samlede krav viser seg å overstige budsjetterte midler.
Merk også at NRRLs lover stadfester at «Aktivt medlemskap i gruppe med varighet utover 2 år betinger aktivt medlemskap i Ligaen. (paragraf 8:3)»

«Stå på» og lykke til!
For hovedstyret i NRRL
Jan LA3PK
Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss